Social value thailand

SOCIAL VALUE INTERNATIONAL

                 Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกมีสมาชิกเครือข่ายกว่า 700 องค์กรใน 26 ประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาบุคคลากรด้านการประเมินผลตอบแทนทางสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากรอบมาตรฐานดัชนีชี้วัดทางสังคม (ESG Index) และส่งเสริมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Social Return on Investment) โดยมีความมุ่งมั่นในยกระดับ “คุณค่าทางสังคม” เข้าสู่กระบวนการบริหารดำเนินงาน การตัดสินใจ และการประเมินผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จตั้งแต่ระดับนโยบาย ปฏิบัติ ในทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และการสนับสนุนไปสู่การสร้างมูลค่าทางสังคม ควบคู่กับการขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ

Our Vision

A world where decision making, ways of working and 
resource allocation are based on the principles of accounting for value leading to increased equality and well-being and reduced environmental degradation.

Our Mission

To change the way society accounts for value through principles, practice, people and power:

  • Principles: Our principles will lead to the inclusion of social, environmental and economic value in decision making.
  • People: We will build and support a network of like-minded individuals who want to work with us to put these principles into practice.
  • Practice: We will develop guidance, tools, and support to help put the principles into practice.
  • Power: By connecting these individuals and supporting their learning, growth and influence we will build a movement to change the way society accounts for value.

SOCIAL VALUE THAILAND

             ด้วยสถาบัน Social Value Thailand ริเริ่มขึ้นจาก Social Value International ซึ่งเป็นเครือข่ายขององค์กรชั้นนำทั่วโลกมีสมาชิกเครือข่ายกว่า 700 องค์กรใน 26 ประเทศทั่วโลก  โดยได้เปิดตัวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการมาตรฐานการบริหารจัดการติดตามประเมินผลแบบมุ่งเป้าสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการทางสังคม ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม สะท้อนมุมมองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ

           โดยสถาบัน ฯ มุ่งเน้นแนวทางการขับเคลื่อนด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายผสานพลังความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน การศึกษา ภาคสังคม เพื่อมุ่งเป้าส่งเสริมกลไกใน 4 มิติสำคัญ

โดยสถาบันฯ มีประเด็นขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่

1.การยกระดับกรอบมาตรฐานสากลที่มีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ

2.การส่งเสริมเข้าถึงฐานข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่เครือข่าย

3.การพัฒนาวิชาชีพและองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและติดตามประเมินผลลัพธ์สังคม

4.การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายและการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การขยายความร่วมมือ ตลอดจนส่งเสริมกลไกและแรงจูงใจเพื่อเสริมพลังและความร่วมมือทุกภาคส่วน

             ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศและเพิ่มอัตราเร่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ด้วยการนำองค์ความรู้ ระบบการบริหารจัดการทางสังคม วางแผนประเมินติดตามสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม สถาบัน ฯ จึงยกระดับการดำเนินงานโดยร่วมจัดตั้ง Social Value Accelerator ร่วมกับเครือข่าย 8 องค์กรนำร่อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น กับบทบาทศูนย์กลางบูรณาการมิติ "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

           ในการเชื่อมโยงศาสตร์การบริหารจัดการ สู่การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพบุคคลากร หน่วยงานองค์กรที่มีความตั้งใจแต่ยังขาดพี่เลี้ยงในการส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางสังคมให้ตรงเป้า ตรงประเด็น และยังเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเข้าถึงชุมชนสังคม ควบคู่ไปกับการเปิดเวทีให้เยาวขน นิสิตนักศึกษาคณาจารย์ได้นำความรู้สู่การพัฒนาโจทย์สังคมจริง ผสานจุดแข็งด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย Social Value Community ทั้งในและต่างประเทศ มุ่งหวังสร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อนความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมุ่งสร้างทักษะผู้ประกอบการทางสังคม และผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีสากล โดยมีรูปแบบความร่วมมือใน 5 มิติสำคัญ

1. การร่วมกำหนดและพัฒนากรอบมาตรฐานและองค์ความรู้ งานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. ร่วมส่งเสริมการขยายองค์ความรู้ความเข้าใจสู่การปฏิบัติ

3. ศูนย์สนับสนุนการประเมินติดตามผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

4. สนับสนุนอำนวยการมีส่วนร่วมกับชุมชน สังคมและภาคส่วนต่างเพื่อพัฒนาความร่วมมือเพื่อสังคม

5. ขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อสอดประสานการขยายคุณค่าร่วมสังคม

             นอกจากนี้ สถาบัน ฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญของความน่าเชื่อถือและบริบทที่เหมาะสมในการนำมาตรฐานไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จริงอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดังนั้นสถาบัน ฯ จึงได้เชื่อมโยงมุมมองของผู้ทรงคุณวุฒิต่อการดำเนินงานและทิศทางในการขับเคลื่อนกลไกของสถาบัน ฯ เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายระดับสากลในอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ผ่านการดำเนินงานร่วมกับสภาคณะที่ปรึกษา (Social Value Advisory Council) และคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานการประเมินผลลัพธ์สังคม (Standard Advisory Council) เพื่อเปิดเวทีในการระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงขยายความร่วมมืออย่างแท้จริง

Team / Advisor

142

 

 

 

 

ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ

Dr.Chaiyoot Chamnanlertkit

ที่ปรึกษา Social Value Thailand

อดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ ดูแลด้านการพัฒนาธรรมาภิบาล การพัฒนากิจการ การปรับเปลี่ยนองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ และ การบริหารจัดการดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการสอนระดับปริญญาโท มาอย่างยาวนาน

ความชำนาญพิเศษ
Digital Strategy, ICT Master Plan, IT‐Business Alignment, Digital Business Model, Information Management, Technology Architecture and Infrastructure Planning, IT Service Management, Information System Acquisition and Delivery, Information Security Management Systems, Business Continuity, Social Enterprise, Impact Investment, Sustainability Development, ESG, SDGs, SROI, Human Capacity Development.

143

 

 

 

 

สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

Sakulthip Kiratiphanthawong 

Executive Director

ผู้บริหารรุ่นใหม่จากวงการตลาดทุนด้านการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรสู่การบุกเบิกพัฒนาวงการกิจการเพื่อสังคมด้วยแนวคิดเชิงธุรกิจและการผสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมไทยและมองเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบผลกระทบที่ถูกต้อง และ Framwork ของ SROI โดยคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตร Social Return on Investment Practitioner, New Economic Foundation, UK (Aug, 2012)

144

 

ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม

Dr.Pichawadee Kittipanya-ngam 

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) การบริหารและกลยุทธ์ห่วงโซอุปทาน (Supply Chain Strategy) อุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

145

 

 

 

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

Dr.Suwat Thongthanakul

บรรณาธิการ Green Innovation & SD Manager Online และ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Social Value Thailand

 

ประวัติการศึกษาท่านที่ปรึกษา Social Value Thailand ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต / ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์ CSR และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) / Coach – Napoleon Hill / Business Coach (Leadership, Performance) / Strategic Management, Sustainable Development (SD, SDG)

Social value thailand