Social Value Thailand ให้บริการให้คำปรึกษาหรือจัดทำรายงานผลตอบแทนทางสังคม Social Return On Investment (SROI) โดยการวาง Frame work ของการทำรายงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนรายงาน รวมทั้งสร้างความพร้อมขององค์กร/หน่วยงานให้สามารถเขียนรายงานได้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน