1564737812909

WORKSHOP : SROI/SIA Framework

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการประเมินผลงานของโครงการย่อย การทำงานของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา และศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ 9 แห่ง

30-31 กรกฎาคม 2562 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Click!! "ขอรหัสสำหรับการดาวน์โหลด"

Click!! "ดาวน์โหลด"