REPORT THAI

รถเมล์ฟรี3

 

 

 

 

โครงการวิจัย การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของการดำเนินนโยบายประชานิยม

SEP 2017

ขสมก. ประเมิน SROI การดำเนินนโยบายประชานิยม กรณีศึกษามาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนในโครงการรถเมล์ฟรี โดยได้ค่า SROI = 1.44 แสดงให้เห็นว่าการดำเนินโครงการรถเมล์ฟรีให้ผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเงินลงทุนที่รัฐบาลสนับสนุน และจากการทำแบบสอบถามกลุ่มผู้ใช้บริการพบว่ามีความพึงพอใจและต้องการให้รัฐบาลขยายอายุโครงการต่อไป