ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ขับเคลื่อนทางสังคม

Social Value International และ Social Value Thailand จัดงานมอบรางวัล Social Value Leader Award 2020 เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ขับเคลื่อนทางสังคมประจำปี พ.ศ. 2563 ในงานสัมมนา Social Value Matter 2020 @ Bangkok เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมี Ben Carpenter CEO, Social Value UK and International  และ นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Executive Director Social Value Thailand เป็นประธานในงาน โดยมีการกล่าววิสัยทัศน์และการมอบรางวัลในรูปแบบใหม่ในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งการจัดงานในปีนี้มีการมอบรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 2 ประเภทรางวัล

นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Executive Director Social Value Thailand เปิดเผยว่า Social Value Thailand ได้จัดงานมอบรางวัล Social Value Leader Award 2020 ขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากรที่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำเพื่อสังคม ตลอดจนประยุกต์และพัฒนากรอบการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกย่องและเชิดชูผู้ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านการทำเพื่อสังคมมาโดยตลอด และเป็นตัวอย่างให้กับสังคมตระหนักถึงความสำคัญของการทำเพื่อสังคม

โดยการจัดงานในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “Leadership for a Truly Sustainable Future” เพื่อเป็นผู้นำในการทำให้เรื่องสังคมให้สำคัญอย่างยั่งยืน

สำหรับผลรางวัล Social Value Leader Award 2020 ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้ง 2 ประเภทรางวัล มีดังนี้

1. ประเภทองค์กร จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เป็นผู้แทนในการรับรางวัล

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยมี นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ) เป็นผู้แทนในการรับรางวัล

2. ประเภทบุคคล จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภาไทย

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล Green Innovation & SD Manager Online

ดร.ศิริกุล เลากัยกุล  Sustainable Brands Thailand

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.อำพล  อาภาธนากร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร. สันติ เติมประเสริฐสกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนในด้าน Social Value Community ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ทาง Social Value Thailand หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมอบรางวัลในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและต่อยอดการสร้างคุณค่าในสังคมต่อไป

#SVM2020
#สร้อยเพื่อสังคม
#ทำเรื่องสังคมให้สำคัญ
#socialvaluethailand