งานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (TREC13) นำโดย ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดเเทนสู่ชุมชนเเห่งประเทศไทย (TRECA) ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดย ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมฯ  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดย รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ พลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ) เป็นประธาน ร่วมขบวนโดยเอกชนชั้นนำ เช่น ปตท., เอฟที เอเนอร์จี, ไดน่าแมค เอ็นจิเนียริ่ง, ไททัม อินดัสเทรียล, สแกน อินเตอร์ เป็นต้น

ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยเวทีเสวนา การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และบูธองค์กรความร่วมมือเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนพลังงานชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ที่น่าสนใจ มุ่งเป้าผลักดันให้เกิดการนำเทคโนโลยีพลังงานไปใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ได้จริง เพื่อให้ชุมชนปรับตัวและอยู่รอดในการใช้ชีวิตในยุคใหม่ (New Normal)

โดย​ Social Value Thailand​ ได้มีส่วนร่วมกันในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ในการพัฒนาพลังงานให้นำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนฐานวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องสามารถวัดผลจริง

เพราะพลังงานสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่องใกล้ตัวและสำคัญ หากมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป ก็ไม่สามารถพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนได้  มาร่วมกันทำเรื่องสังคมให้สำคัญ

Categories: News & Event