Jeremy Nicholls

Social Value International Board and Founder of SV UK

Jeremy Nicholls เป็นผู้บริหารระดับสูงของ Social Value UK และ Social Value Internationalซึ่งเป็นองค์กรสมาชิกสำหรับองค์กรเอกชนและองค์กรที่สนับสนุนหลักการและมาตรฐานในการทำบัญชีด้านคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เขายังเป็นผู้อำนวยการกลุ่ม FRC (ธุรกิจทางสังคมในเมืองลิเวอร์พูล) เขาไม่ได้เป็นผู้บริหารโดยตรงของธุรกิจการลงทุนเพื่อสังคม แต่เป็นนักปฏิบัติเฉพาะทางของ Government Outcomes Lab ที่โรงเรียนรัฐบาล Blavatnik นอกจากนี้ Jeremy ยังเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านคุณค่าทางสังคมของ British Standards Institute และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษา IRIS หน่วยงานด้านค่านิยมทางสังคมและแผงรับผู้ถือหุ้นของ Social Stock Exchange เขาได้สอนที่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น Said Business School ที่ Oxford University, Hult International Business School และ University of Western Australia เขาเขียนหนังสือ “There is no business like Social Business” กับ Liam Black และร่วมเขียนคำแนะนำ SROI รวมถึง ‘Guide to SROI’ และเขียนบล็อกเกี่ยวกับคุณค่าทางสังคมอย่างสม่ำเสมอ

ดร.ชัยยุทธ์ ชำนาญเลิศกิจ

ที่ปรึกษา Social Value Thailand

อดีตผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ ดูแลด้านการพัฒนาธรรมาภิบาล การพัฒนากิจการ การปรับเปลี่ยนองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ และ การบริหารจัดการดิจิทัลเทคโนโลยีอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการสอนระดับปริญญาโท มาอย่างยาวนาน

ความชำนาญพิเศษ
Digital Strategy, ICT Master Plan, IT‐Business Alignment, Digital Business Model, Information Management, Technology Architecture and Infrastructure Planning, IT Service Management, Information System Acquisition and Delivery, Information Security Management Systems, Business Continuity, Data Center Management, Application Development Management, Outsource Management, System Integration, Platform Integration, End‐User Computing, Supply Chain Management, Project Management, Mobility, Globalization, Good Governance, Directorship, Corporate Governance, GRC, Compliance Management, Risk Management, Internal Audit and Control, Corporate Social Responsibility, Social Enterprise, Impact Investment, Sustainability
Development, ESG, SDGs, SROI, Human Capacity Development.

นางสาวสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์

Executive Director

ผู้บริหารรุ่นใหม่จากวงการตลาดทุนด้านการพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาธรรมาภิบาลขององค์กรสู่การบุกเบิกพัฒนาวงการกิจการเพื่อสังคมด้วยแนวคิดเชิงธุรกิจและการผสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมไทยและมองเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบผลกระทบที่ถูกต้อง และ Framwork ของ SROI โดยคุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ จบปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหลักสูตร Social Return on Investment Practitioner, New Economic Foundation, UK (Aug, 2012)

Dr.Adam Richards

Projects, Research and Training Manager

Adam เข้าร่วม SVUK ในปี พ.ศ.2559 ในฐานะนักวิจัยอาวุโสของโครงการ คณะกรรมาธิการยุโรป SPRINT เพื่อนำหลักการทางสังคมมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุใน 11 ประเทศของยุโรป ก่อนที่จะเข้าร่วม SVUK เขาเป็นอาจารย์ที่มหาลัยมานานกว่า 10 ปี และจบปริญญาเอกจากมหาลัย Liverpool John Moores ด้านการตรวจสอบผลกระทบที่ถูกต้อง ตามกฏหมายของ SROI ในองค์กรทางสังคม Adam ได้ทำงานร่วมกับหลายองค์กรเพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจการวัดและจัดการผลกระทบทางสังคมของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น Adam เป็นสมาชิกสภาสหราชอาณาจักรของ SVUK และยังทำหน้าที่เป็นพวกพ้องที่สำคัญต่อกลุ่ม FRC (ธุรกิจทางสังคมในเมืองลิเวอร์พูล) ในฐานะคณะอนุกรรมการด้านคุณค่าทางสังคม ปัจจุบันเขาทำงานที่ SVUK และยังทำงานร่วมกับ Mantel Gwynedd County Voluntary Council เพื่อปลูกผังคุณค่าทางสังคมไว้ในแนวทางปฏิบัติและช่วยเหลือสมาชิกของพวกเขา

ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล

บรรณาธิการ Green Innovation & SD Manager Online และ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Social Value Thailand

ประวัติการศึกษาท่านที่ปรึกษา Social Value Thailand ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต / ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์ CSR และการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (SROI) / Coach – Napoleon Hill / Business Coach (Leadership, Performance) / Strategic Management, Sustainable Development (SD, SDG)

ผศ.ดร.พิชญ์วดี กิตติปัญญางาม

อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการปฏิบัติการ (Operations Management) การบริหารและกลยุทธ์ห่วงโซอุปทาน (Supply Chain Strategy) อุตสาหกรรมการบริการ (Service Industry) และวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ดร.สันติ เติมประเสริฐกุล

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการศึกษา บธ.ม. (การเงิน) สถาบันบิณฑิตนบริหารศาสตร์ / บธ.บ. (การเงิน และการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / MSc Finance, University of Essex, UK / Ph.D (Finance), University of Essex, UK