การสะท้อนคุณค่าทางสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
Increasing Organization Competitiveness through Social Value Creation

ADS SROI+SIA 18-19 June

ครั้งแรกในประเทศไทย!!
First time in Thailand!!

SVI เป็นการรวมกลุ่มเครือข่ายองค์กรชั้นนำทั่วโลกกว่า 700 องค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกำหนดมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในคุณค่าทางสังคมสู่ประเทศไทย ตลอดจนเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสาขาหน่วยงานต่างๆ โดยได่ร่วมจัดหลักสูตร SROI Accreditation Training ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงมุมมองทางการเงินสู่การ สะท้อนความคุ้มค่าและความยั่งยืนของการดำเนินงาน องค์กรที่ครอบคลุมผลประกอบการในมิติทางสังคม

SROI เป็นทั้งหลักการและเครื่องมือ ใช้วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม ซึ่งพัฒนามาจาก “กรอบทฤษฎีการสร้างความเปลี่ยนแปลง” เพื่อตอบโจทย์วิธีการวัดประสิทธิภาพของการดำเนินงานขององค์กร ในปัจจุบันที่มิได้สะท้อน “คุณค่าทางสังคม” ผ่านรายงานผลประกอบการขององค์กรหรือโครงการ ดังนั้น SROI จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ แนวทางสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ต้องการเครื่องมือในการปรับกระบวนทัศน์จากมิติของการลงทุนเพื่อผลตอบแทนทางการเงินสู่ การคำนึงถึงคุณค่าทางสังคมควบคู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานขององค์กร

หลักสูตรภาษาอังกฤษต้นฉบับจาก SVI  มุ่งเน้นการเข้าใจหลักการและการเชื่อมโยงกรอบแนวทาง SROI สู่การบริหารจัดการและวางแผน ผสมผสานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกรณีศึกษาของกลุ่มในมุมมองขององค์กรทั่วโลก ตลอดจนกระบวนการรับรองตามมาตรฐานสากล

ออกแบบบรรยายเป็นภาษาไทยโดยมุ่งเน้นการนำหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละรูปแบบองค์กร เปิดประสบการณ์และมุมมองของการพัฒนา SROI ทั่วโลก ตลอดจนกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและแนะนำเครื่องมือ แหล่งข้อมูล และเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

  • กรอบกระบวนการในการ กำหนดกลยุทธ์องค์กรด้วยการผสานคุณค่าสังคมและมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ
  • เครื่องมือบริหารจัดการชุดโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสะท้อนความคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
  • เสริมสร้างกลไกการสื่อสารสร้างความมีส่วนร่วม ความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับต่อสังคม
  • เครื่องมือประเมินติดตาม ปรับปรุงโครงการในระหว่างทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุตามเป้าหมาย

Course OutLine

NISE in partnership with Social Value International has established the ‘Social Value Thailand’ network that aiming to create awareness and to set the Social Value Measurement Standard in Thailand. The first ‘SROI Accreditation Training’ will be launched in ASEAN to reinforce the network of practitioners in various fields that seeking towards the transformation of financial perspective to maximize social value and to enhance organizational sustainability.

SROI Approach at both the Principle and Practice level used to define and manage social value, to measure effectiveness of organizations on social aspect which haven’t been address by the traditional financial tools. Therefore, SROI will be a valuable tool for leading organizations that has their vision to achieve both profits and benefit towards sustainable development, by this approach, organization competitiveness will be sustainable increased.

The original English version of SVI curricular significantly focuses on a development of basic understanding and approach to embed SROI framework in policy and practice of organizations. Including knowledge integration and case studies of around the globe. In addition, sharing the practice for pursuing the internationally-recognized accreditation process.

The Thai version curricular focuses more on practical implementation, including organizational context as well as expanding knowledge and experience of SROI worldwide. Including learning from case studies, introduction of new tools, accesses to new source of information and expertise networks to ensure consistent partnership.

  • A framework used to define organization strategy which embed social value and combines both outcome-oriented and stakeholders aspect.
  • A managerial tools used to assure effectiveness of organizations both economic and social aspects.
  • Empower effective stakeholder communication to create transparency and social participation.
  • Reflection on assessment throughout the program to ensure the targeted outcomes.

COURSE OUTLINE

DAY 1 – How to do an SROI analysis
Day one is a practical, step-by-step introduction to the SROI process. We will begin with some theory but the process is best learnt by trying it, so candidates will learn how to develop an impact map – the heart of the SROI process – and explore appropriate real life examples.

DAY 2 – SROI Practitioner TrainingDay two covers the theory behind SROI in depth. You will learn about valuation techniques and counterfactual. You will discuses examples of best practice at different levels of rigor.

For more information :

- Email To socialvaluethailand@nisecorporation.com
- Tel. 089-680-233 , 090-669-3961

สถานที่: C asean Ratchada

หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมต้องการเปลี่ยนรอบการอบรม กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ไม่เช่นนั้นทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน

2. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเลื่อนการจัดหลักสูตรในกรณีที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนดไว้ โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกรอบอบรมที่ท่านสะดวกได้ในรอบต่อไป

3. สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหรือเปลี่ยนรอบการเข้าร่วม ในกรณีที่มีการชำระเงินแล้ว แต่ผู้เข้าร่วมไม่มาเข้าร่วมตามวัน เวลา และสถานที่กำหนด