สำหรับท่านใดที่พลาดโอกาสในการเข้าชมงาน Social Value Matters Bangkok 2020 ในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา วันนี้ทางทีม Social Value Thailand ได้มีการรวบรวมบันทึกวีดีโอในหัวข้อบรรยายต่าง ๆ ที่น่าสนใจมาเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังในการเข้าใจถึงการทำกิจการเพื่อสังคม ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และความน่าสนใจของงานนี้กันก่อน

SOCIAL VALUE MATETRS 2020 : Bangkok

Leadership for a Truly Sustainable Future”

ในงาน Social Value Matters Bangkok 2020 ปีนี้ Social Value International & Social Value Thailand ได้มีการร่วมมือกับ Social Value Accelerator ทั้ง 8 หน่วย พร้อมด้วยผู้สนับสนุนจากภาครัฐเอกชน ในการจัดงานเพื่อร่วมกำหนดทิศทางเป้าหมายสู่ปี 2030 โดยมี เป้าประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมผลักดันประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำองค์ความรู้ ระบบการบริหารจัดการทางสังคม วางแผนประเมินติดตามสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมจากการเรียนรู้แบ่งปันและจุดประกายของ “ผู้นำสังคม” ในทวีปเอเชีย โดยนำเทรนด์ของผู้ขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายจากทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคสังคม ตลอดจนการเปิดตัวกลไกร่วมขับเคลื่อนสำคัญ Social Value Accelerator ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศในการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับเวทีตัวอย่าง “ผู้นำสังคม” ของไทยที่ ริเริ่มทำ เพื่อเชิญชวนเครือข่าย “ผู้นำสังคม” ไทยเข้าร่วมผนึกพลังแนวคิด แนวทางในการสร้างสรรค์ประเทศด้วยการ ”ทำเรื่องสังคม…ให้สำคัญ”  ซึ่งทีมงานได้แบ่งไฮไลท์แยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ไว้ ดังนี้

ปาฐกถาพิเศษ

          ปาฐกถาพิเศษในงานนี้ได้มีการเชิญผู้นำสำคัญที่ได้ลงมือสร้างการขับเคลื่อนสังคมอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน มาร่วมเปิดกล่าวปาฐกถาพิเศษในการปรับทิศทางในแง่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมเพื่อความยั่งยืน โดยมีการบรรยายใน 3 หัวข้อ ดังนี้

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสังคมกับบทบาทความเป็นผู้นำภาครัฐ เอกชน สังคมสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

โดย ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ: สมาชิกวุฒิสภาไทย

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุค New Normal กับการปรับทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจ Business for Better Future”

โดย คุณพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network: TRBN)

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทของ รฟม. กับการขับเคลื่อนสังคมและการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

โดย คุณวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ปฏิบัติการ)

เปิดตัว Social Value Accelerator 8 องค์กร

โดยในปี พ.ศ. 2563 สถาบัน ฯ ได้เล็งเห็นถึงการขยายเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเพิ่มอัตราเร่งสู่การบรรลุเป้าหมายในระดับประเทศทางสถาบัน ฯ จึงมีการจัดตั้ง “Social Value Accelerator” ร่วมกับเครือข่าย 8 องค์กรนำร่องกับบทบาทการเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการด้าน “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการบริหารจัดการสู่การส่งสริมความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคคลากรหรือหน่วยงานที่มีความตั้งใจแต่ยังขาดพี่เลี้ยงในการส่งเสริมขีดความสามารถ บริหารจัดการทางสังคมให้ตรงเป้า ผสานจุดแข็งด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย Social Value Community ทั้งในและต่างประเทศ สร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อน ตลอดจนมุ่งสร้างทักษะผู้ประกอบการทางสังคม และผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีสากล ได้แก่

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน และพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น

ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานกลยุทธ์และวิทยากร ทริส คอร์ปอเรชั่น

เวทีเสวนาหัวข้อ “Social Value Development in Asia”

การเปิดเวทีเสวนา (Virtual Conference) ในหัวข้อ “Social Value Development in Asia” ซึ่งจะรวบรวมการอัพเดทข้อมูล และกระแสสังคมที่สำคัญทั่วภูมิภาคเอเชีย ไทย ไต้หวันและฮ่องกง ในฝากของประเทศไทยดำเนินรายการโดย ดร. สันติ เติมประเสริฐสกุล ที่ปรึกษาประจำ Social Value Thailand และในเวทีนี้จะเสวนากับจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการทำเพื่อสังคม อาทิ Dr.Adam Richard จาก Social Value International, Dr.Chien-wen Mark Shen จาก Social Value Taiwan และ Dr.Terence Yuen จาก Hong Kong Institute of Social Impact Analysts (HKI-SIA) ในหัวข้อ “Social Value Movement, Key Initiatives in Asia, and Challenges & Opportunities in New Normal (after Covid-19)” 

แบ่งบันกรณีศึกษา “สร้อยเพื่อสังคม”

แนวทางการบริหารจัดการสู่การขยายผลสัมฤทธิ์

 กรณีศึกษา “สร้อยเพื่อสังคม” (SROI เพื่อสังคม) เป็นการเล่าถึงการดำเนินการด้านสังคมที่ผ่านมาเป็นการนำเสนอมิติของ IMPACT ความสำคัญในการสร้างสมดุลในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกระบวนการในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิผล และขยาย Impact รวมถึงปัญหาข้อท้าทายในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำกรณีตัวอย่างไปปรับใช้กับหน่วยงานและองค์กรของตนเองและส่งเสริมแรงบันดาลใจให้เกิดการขับเคลื่อน เรื่องสังคม…ให้สำคัญ โดยวิทยากรจากหน่วยงานจะพูดในหัวข้อดังนี้

พระพุทธศาสนาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : การสร้างเสริมคุณค่าทางสังคมอย่างมียุทธศาสตร์และพลังทวีคูณ

โดย พระมหานภันต์ สนฺติภทฺโท ป. ธ. ๙ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ, ผู้ก่อตั้งสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ (สกพ.) Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace (IBHAP)

คุณค่าทางสังคมจำเป็นต่อแบรนด์มากแค่ไหน

โดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล Country director of Sustainable Brands Thailand

“หมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” นวัตกรรมแก้ความยากจนและเหลื่อมล้ำ

โดย ดร.อำพล อาภาธนากร Innovation Development manager, National Innovation Agency (Public Organization)

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในโครงการความร่วมมือใต้-ใต้และไตรภาคีระหว่าง UNFPA และรัฐบาลไทย

โดย คุณอธิภัทร วรางคนันท์ ที่ปรึกษาด้านภาคีเพื่อการระดมทุน กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมกับโครงการให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล (Recycling Education 2019)

โดย คุณศรีพิชา ชัยศิริวิเชียร ผู้จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR manager, บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

เวทีเสวนา หัวข้อ

ทิศทางการส่งเสริม “กลไกขับเคลื่อน” กับการเร่งเครื่องการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน Social Value Accelerator