📣📣หลักสูตรผู้บริหาร​
Frontiers in Leadership: Strategic Social Responsibility and Sustainability

พลิกทิศทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ DNA "การพัฒนาอย่างยั่งยืน“ สู่การบริหารจัดการธุรกิจและการเพิ่มมูลค่าองค์กร
พร้อมอับเดทเมกะเทรนด์โลก เชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs) สู่ทิศทางอนาคตขององค์กร ส่งเสริมจุดยืนและความเป็นผู้นำผ่านการสื่อสารคุณค่าทางสังคมจากการดำเนินธุรกิจ กระตุ้นเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและนวัตกรรมธุรกิจและสังคม อีกมิติของ CSR แบบ WIN-WIN สร้างตลาดใหม่ไปควบคู่กับการทำดีสร้างสรรค์สังคม

📣📣4 หลักสูตรผู้บริหารองค์กรยั่งยืน​
☑️Driving Sustainable Value Drivers and Business Growth
☑️Maximizing Social Impact and Return on Sustainability
☑️Building a Social Business: New Venture Creation and Sharing Economy
☑️Shifting Sustainability Branding & Communication Power

โปรแกรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง/คณะกรรมการบริษัท/ผู้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านแผนและกลยุทธ์ และการประเมินผลติดตาม การพัฒนาธุรกิจและการสื่อสารองค์กร