WHAT WE DO ?

1. STANDARDIZATION

1.1 ร่วมพัฒนากรอบมาตรฐาน/เครื่องมือ/กระบวนการที่เหมาะสม

 • คณะที่ปรึกษา SAC (Standard Advisory Council)
 • ภาคีพันธมิตรในการร่วมพัฒนามาตรฐานและเผยแพร่
 • การพัฒนาชุดมาตรฐาน เครื่องมือ คู่มือ แนวปฏิบัติที่เหมาะสม

1.2 กำหนด/ส่งเสริม/บังคับใช้

 • การเผยแพร่/การเข้าถึง/การสร้างความเข้าใจ
 • ส่งเสริมความร่วมมือระดับนโยบายในการเผยแพร่มาตรฐานและการประยุกต์ใช้
 • สร้างกรณีศึกษา
 • กิจกรรม รณรงค์

1.3 ระบบกำกับ/ตรวจสอบมาตรฐาน

 • กำหนดกระบวนการและมาตรฐานในการกำกับตรวจสอบ
 • กลุ่ม นักวิชาชีพ
  - Practitioner Level / Assessor Level / Auditor Level / Trainer Level
 • กลุ่ม องค์กร

2. SOCIAL VALUE PORTAL

2.1 พัฒนาโครงสร้างระบบช่องทาง/Open Data Platform

 • โครงสร้าง ช่องทางการสื่อสาร และข้อมูลที่เหมาะสมกับเครือข่าย
 • การสื่อสารและการวางระบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการมีส่วนร่วม

2.2 ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล

 • คลังรวบรวมข้อมูล
 • องค์ความรู้/มาตรฐาน
 • งานวิจัย/บทความ
 • รายงาน SROI REPORT
 • Impact Data – TH / GVX
 • ฐานข้อมูลนักวิชาชีพผู้เชี่ยว ผู้ประเมิน Professional
 • ฐานข้อมูลเครือข่ายภาคี Partners/Network

 

3. PROFESSIONAL DEVELOPMENT

3.1 พัฒนาหลักสูตรและแนวทาง การพัฒนาศักยภาพ

 • พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสม
 • บริหารระบบงานและมาตรฐานการสอน/การอบรมร่วมกับ SVA

- ผู้สอน/ระบบงาน

- ชุดเอกสาร/การประเมินผลมาตรฐาน

3.2 กลไกการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ

 • ส่งเสริมเครือข่ายผู้สอน (Train the Trainer)

- ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ประเมิน

- SVA PARTNERSHIP SCHEME

 • การส่งเสริมเชิงนโยบาย

- กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ

- การเชิดชู กลไกมาตรการจูงใจ

 

4. PARTNERSHIP FOR THE GOALS

4.1 เข้าถึงและขยายภาคีเครือข่าย

 • เชื่อมโยงกลุ่มภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
 • พัฒนากิจกรรม/ช่องทางการเข้าร่วมที่มีส่วนร่วมและมีประสิทธิผล

4.2 ส่งเสริมความมีส่วนร่วมและการบริหารความสัมพันธ์สมาชิกเครือข่าย

 • สิทธิประโยชน์/ คุณค่าร่วมของสมาชิกเคือข่าย
 • บริการ/กิจกรรม/ช่องทางความมีส่วนร่วมสมาชิกเครือข่าย

- Online Platform / Webinar / Podcast / Columnist / SVTalk / SVLeader / #สร้อยเพื่อสังคมลงพื้นที่  / SVI Conference

- เข้าถึงฐานข้อมูลวิชาชีพ

- เข้าถึงฐานข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้

- เข้าถึงเครือข่ายความร่วมมือ

- เข้าถึงการร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาร่วมกัน

4.3 เสริมพลังภาคีเครือข่ายร่วมกับ SVTH

 • Partnership Scheme
 • การรับรอง/รางวัล/การเชิดชู